Български (България)English (United Kingdom)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.11.2017г. от 15:00 ч. в зала №11 (ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Влияние на технологичната преработка върху биоактивните свойства на зеленчуци”, разработен от Ангел Иванов Илиев по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.

Научно жури:

  1. проф. дхн Пантелей Петров Денев – рецензия;
  2. доц. д.н. Кирил Михалев Михалев – рецензия;
  3. проф. д-р Николай Димитров Пенов – становище;
  4. доц. д-р Боряна Петрова Бръшлянова – становище;
  5. доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова – становище.

Автореферат на кандидата.

Дата на публикуване: 02.11.2017г.

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute