Български (България)English (United Kingdom)

There are no translations available.

ОБЯВА

 

І. По реда и условията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането ИККХ-Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив”.
II. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Вид на търга — с тайно наддаване.
2. Предмет на търга - отдаване под наем на недвижими имоти, публична държавна собственост, находящи се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, както следва:
2.1. Помещение №1 с площ 44,56 кв.м., находящо се на етаж 7-седми в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1.
2.2. Помещение с площ 41,00 кв.м. с предназначение „канцелария”, находящо се на етаж 2-втори в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1.
2.3. Павилион с площ 75,24 кв.м., с предназначение «склад», находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248.
3. Пачална тръжна цена:
3.1. За обект - Помещение №1 с площ 44,56 кв.м., находящо се на етаж 7-седми в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1 - началната твъжна цена е 152,00 лева (cтo петдесет и два лева).
3.2. За обект - Помещение с площ 41,00 кв.м. с предназначение „канцелария”, находящо се на етаж 2-втори в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1 - началната тпъжна цена е 283 лева (двеста осемдесет и три лева).
3.3. За обект Павилион с площ 75,24 кв.м., с предназначение «склад», находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248 - началната тръжна цена е 222,00 лева (двеста двадесет н два лева). Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20% ДДС.
Срок на договора за наем — 5-пет години.
4. Размер и условия на депозита за участие — 50-петдесет лева, вносими, както следва:
- по банков път - в банковата сметка или в брой в касата на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив". Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване на търга, а депозитът на спечелилия участник се връща, след заплащане на всички дължими суми.
5. Предназначение на обектите: за стопанска дейност.
6. Място и срок за закупуване на тръжната документация — всеки ден от 9.00 часа
до 16.00 часа до 20.06.2022 г. в канцеларията на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив". Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.
7. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в запечатани пликове, съгласно условията на тьрга в Деловодството на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив"; - до 16:00 часа на 20.06.2022 г.
8. Оглед на имотите — всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.
9. Място, ден и чac на провеждане на тьрга — в „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА XPAHИTE — Пловдив"; от 09:30 часа на 21.06.2022 г.

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute