Български (България)English (United Kingdom)

 История

1962 - с ПМС № 163/27.09.1962 г. Лабораторията за изследване на хранителни продукти (консерви, захари, растителни масла) е реорганизирана в Научноизследователски институт по консервна промишленост (НИИКП).
1970 - НИИКП се трансформира в Център за научни изследвания и развойна дейност след обединение с Институт по зеленчукови култури “Марица” и Института по овощарство, гр. Пловдив.
1974 - Институтът по консервна промишленост (ИКП) се оформя като важна самостоятелна единица към НПСК “Георги Димитров”. Числеността на заетите служители достига 140 човека. Те извършват силно конкурентна изследователска, внедрителска и информационна дейност, активираща динамичното развитие на държавната и кооперативната консервна промишленост. През този период Институтът се оформя като водещ научен център с национална и международна значимост.
В резултат от разширяване на дейността през 1980 г. числеността на персонала достига 250 души, от които 43 научни сътрудници, в т. ч. 20 души – старши научни сътрудници, 20 кандидати на науките, 1 доктор на науките. Напълно оформени са отделите: “Технологии за консервиране на плодове и зеленчуци”, “Химия на консервирани храни”, “Микробиология на консервирани храни”, “Механизация и автоматизация на технологични процеси”, “Икономика, организация и прогнозиране развитието на консервната промишленост”, “Проектиране и конструиране на нови технически решения”, “Внедряване на научно – техническите постижения”, “Стандартизация на качеството и методи за контрол на консервирани храни”, “Счетоводен”, “Административно – стопански”.
Най–значимите научни постижения, внедрени в практиката през този период са:
 • Физикохимични характеристики на български плодове и зеленчуци предназначени за консервната промишленост;
 • Технологии и рецептури за производство на детски храни;
 • Технология и техническо оборудване на флуидизационно замразяване на плодове и зеленчуци;
 • Технология и техническо оборудване за автоматично сортиране и окачествяване на плодове и зеленчуци;
 • Технология за производство на пектолитични ензимни препарати;
 • Технологии за преработка на механизирано брани плодове и зеленчуци;
 • Технология за ускорено бистрене на сокове;
 • Технологии и рецептури за производство на доматени и салатни сосове и майонезни салати;
 • Технологии и рецептури за производство на диетични храни;
 • Непрекъсната стерилизация на консерви в буркани под и над 100 ° С;
 • Пеносушене на плодове и зеленчуци;
 • Микровълново сушене на плодове и зеленчуци;
 • Асептично консервиране на хранителни продукти;
 • Технологии за производство на екструдирани храни;
 • Технологии за хладилно съхранение на плодове и зеленчуци;
 • Сублимационно сушене на храни и биопродукти;
 • Комбинирани технологии за дългосрочно съхранение на зеленчуци;
Институтът многократно е награждаван с национални и международни отличия.
1989 - Институтът е включен в състава на Селскостопанска академия, гр. София.
2000 – Създава се Институт по градинарство и консерви (ИГК), в който са включени Институт по консервна промишленост и Институт по зеленчукови култури “Марица”
2003 - Секция “Консервна промишленост” към Института по криобиология и хранителни технологии
2004 - Научно-производствена експериментална база на Института по криобиология и хранителни технологии
2005 - Регионален център за научно-приложно обслужване
2007 - Институт по консервна промишленост
2010 - Институт за изследване и развитие на храните (ИИРХ)
През годините на политическите и икономическите промени у нас, Институтът се съхрани като научно приложно звено в ССА, но има радикално променен предмет на дейност, структура и численост на персонала. Основните усилия са насочени в две направления: изследователска дейност и приложна дейност.
Изследователската дейност е свързана с разработване на проекти, финансирани от национални и международни програми в следните области: функционални храни и напитки; трансфер на технологии за производство на храни с добавена стойност; нови ингредиенти и суровини за хранителни продукти, насочени към специфични целеви групи; неразрушаващи методи за контрол на качеството на храни; методи за сензорни и текстурни профили на храни, миграция на елементи от хранителни опаковки.
Приложната дейност е съсредоточена в Национално акредитирана лаборатория за изпитване на храни, напитки и води, която извършва анализи за безопасности качество на 17 групи храни. Специалистите от института консултират предприятията от хранително – вкусовата промишленост по всички въпроси относно приложението на националното и международното хранително законодателство; разработване на системи за ДПП, НАССР, ИСО-9001, ИСО 22 000:2006, ИСО 17 025:2005 и т.н. През тези години в Института се създадоха и развиха нови научни направления и лаборатории: “Формулиране и дизайн на храни”, “Сензорни изпитвания на консуматори”, “Качество и безопасност на храни от ядки”, “Определяне елементния състав на храни, напитки, води”, “Разработване на сензорни и текстурни профили на храни”.
Институтът разполага с уникално оборудване и обучен персонал за обективно и експресно определяне срока на годност за консумация на всички видове храни, напитки и води. През последните няколко години започнаха изследвания в областта на енергийната ефективност в хранителния бранш у нас и в страни с развити икономики; оползотворяване на отпадъците и развитие на технологии със затворен воден цикъл при производството на хранителни и питейни продукти.
Институтът за изследване и развитие на храните има добри контакти с изследователски центрове от ЕС (Великобритания, Италия, Финландия), САЩ, Украйна и работи по проекти за мобилност на учените с Германия, Словения, Словакия, Румъния, Македония и др.
Известните постижения на Института и промените, които настъпиха в България силно диверсифицираха нашата дейност и повишиха ефективността от използуване на изследователския капацитет.

 

 

 

 

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute