Български (България)English (United Kingdom)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       На 14.10.2022г. от 10 часа в технологична зала (ет.II) на Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: "Изследване на процеса на екструдиране на нахут и получаване на полуфабрикати за инстантни храни", разработен от ас. Теодора Методиева Ангелова по професионално направление 5.12 „Хранителни технологии”, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

 

На 14.10.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 154,ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема:„Изследване на процеса на екструдиране на нахут и получаване на полуфабрикати за инстантни храни”, разработен от Теодора Методиева Ангелова, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии”.

 

Жури:

 1. Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова
 2. Доц. д-р Габор Иван Живанович
 3. Проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска
 4. Доц. д-р Милена Методиева Рускова
 5. Доц. дтн Кирил Михалев Михалев

Кандидат:

Теодора Методиева Ангелова

Автореферат_БГ                                                                             свали

Автореферат_EN                                                                             свали

Рецензии:

Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова                                             свали

Доц. д-р Габор Иван Живанович                                                     свали

Становища:

Проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска                       свали

Доц. д-р Милена Методиева Рускова                                              свали

Доц. дтн Кирил Михалев Михалев                                                  свали

 

Процедура за заемане на академичната длъжност "Доцент"

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София открива Процедура за заемане на академичната длъжност "Доцент" по Професионално направление 5.12 Хранителни технологии, Научна специалност: „Технология на продуктите за обществено хранене“.

Кандидат: гл. ас. д-р Живка Тодорова Горанова

Жури:

 1. Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева
 2. Доц. д-р Габор Иван Живанович
 3. Проф. д-р Тодорка Вълкова Петрова
 4. Проф. д-р Марианна Русева Баева
 5. Проф. д-р Николай Димитров Пенов
 6. Доц. дн Кирил Михалев Михалев
 7. Доц. д-р Милена Методиева Рускова

гл. ас. д-р Живка Тодорова Горанова:

Резюмета                                                                      свали

Приноси                                                                        свали

Рецензии:

Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева                     свали

Доц. д-р Габор Иван Живанович                                   свали

Становища:

Проф. д-р Тодорка Вълкова Петрова                             свали

Проф. д-р Марианна Русева Баева                                 свали

Проф. д-р Николай Димитров Пенов                              свали

Доц. дн Кирил Михалев Михалев                                   свали

Доц. д-р Милена Методиева Рускова                             свали

 

Покана за кандидатстване по Национална програма за млади учени и постдокторанти -2

  Селскостопанска академия е бенефициент по Националната програма„Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет. Програмата е продължение на една от добрите практики за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ).

  ИККХ – Пловдив, като структурно звено към ССА – София публикува поканата, насоките и всички документи, необходими за кандидатстване по Националната програма за млади учени и постдокторанти -2.

  Подаване на документи по модули "Млади учени" и "Постдокторанти" на НПМУПД-2 - от 00:00ч. на 09 август 2022г. до 17:00ч. на 09 септември 2022г. В периода 08 август - 16 септември 2022 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

  За повече информация, моля отворете следния линк: https://web.mon.bg/bg/101140;

Документи за млади учени - свали тук

Документи за постдокторанти - свали тук

 

Конкурс за прием на докторант

 

Селскостопанска академия обявява конкурс за прием на докторант (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по акредитирана докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ към ИККХ-Пловдив.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „Магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦА на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфон за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 01.08.2022 г.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 11


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute